广告招租

您现在的位置是:主页 > 品味生活 >

《三字经》全文带拼音解释注释完整版

2021-08-01 19:27品味生活 人已围观

【作者】王应麟 【朝代】南宋
 
rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
人 之 初 性 本 善 性 相 近 习 相 远
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān
苟 不 教 性 乃 迁 教 之 道 贵 以 专
xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù
昔 孟 母 择 邻 处 子 不 学 断 机 杼
dòu yān shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng
窦 燕 山 有 义 方 教 五 子 名 俱 扬
yǎng bú jiào fù zhī guò jiào bù yán shī zhī duò
养 不 教 父 之 过 教 不 严 师 之 惰
zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi
子 不 学 非 所 宜 幼 不 学 老 何 为
yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì
玉 不 琢 不 成 器 人 不 学 不 知 义
wéi rén zǐ fāng shào shí qīn shī yǒu xí lǐ yí
为 人 子 方 少 时 亲 师 友 习 礼 仪
xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí
香 九 龄 能 温 席 孝 于 亲 所 当 执
róng sì suì néng ràng lí dì yú zhǎng yí xiān zhī
融 四 岁 能 让 梨 弟 于 长 宜 先 知
shǒu xiào tì cì jiàn wén zhī mǒu shù shí mǒu wén
首 孝 悌 次 见 闻 知 某 数 识 某 文
yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn
一 而 十 十 而 百 百 而 千 千 而 万
sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng
三 才 者 天 地 人 三 光 者 日 月 星
sān gāng zhě jūn chén yì fù zǐ qīn fū fù shùn
三 纲 者 君 臣 义 父 子 亲 夫 妇 顺
yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bù qióng
曰 春 夏 曰 秋 冬 此 四 时 运 不 穷
yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng
曰 南 北 曰 西 东 此 四 方 应 乎 中
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ xíng běn hū shù
曰 水 火 木 金 土 此 五 行 本 乎 数
shí gān zhě jiǎ zhì guǐ shí èr zhī zǐ zhì hài
十 干 者 甲 至 癸 十 二 支 子 至 亥
yuē huáng dàov rì suǒ chánv yuē chì dào dāng zhōng quán
曰 黄 道 日 所 躔 曰 赤 道 当 中 权
chì dào xià wēn nuǎn jí wǒ zhōng huá zài dōng běi
赤 道 下 温 暖 极 我 中 华 在 东 北
hán yù jūn shuāng lù gǎi yòu gāo yuán zuǒ dà hǎi
寒 燠 均 霜 露 改 右 高 原 左 大 海
yuē jiāng hé yuē huái jì cǐ sì dú shuǐ zhī jì
曰 江 河 曰 淮 济 此 四 渎 水 之 纪
yuē dài huá sōng héng héng cǐ wǔ yuè shān zhī míng
曰 岱 华 嵩 恒 衡 此 五 岳 山 之 名
gǔ jiǔ zhōu jīn gǎi zhì chēng xíng shěng sān shí wǔ
古 九 州 今 改 制 称 行 省 三 十 五
yuē shì nóng yuē gōng shāng cǐ sì mín guó zhī liáng
曰 士 农 曰 工 商 此 四 民 国 之 良
yuē rén yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bù róng wěn
曰 仁 义 礼 智 信 此 五 常 不 容 紊
dì suǒ shēng yǒu cǎo mù cǐ zhí wù biàn shuǐ lù
地 所 生 有 草 木 此 植 物 遍 水 陆
yǒu chóng yú yǒu niǎo shòu cǐ dòng wù néng fēi zǒu
有 虫 鱼 有 鸟 兽 此 动 物 能 飞 走
dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ shí
稻 梁 菽 麦 黍 稷 此 六 谷 人 所 食
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù rén suǒ sì
马 牛 羊 鸡 犬 豕 此 六 畜 人 所 饲
yuē xǐ nù yuē āi jù ài wù yù qī qíng jù
曰 喜 怒 曰 哀 惧 爱 恶 欲 七 情 俱
qīng chì huáng jí hēi bái cǐ wǔ sè mù suǒ shí
青 赤 黄 及 黑 白 此 五 色 目 所 识
suān kǔ gān jí xīn xián cǐ wǔ wèi kǒu suǒ hán
酸 苦 甘 及 辛 咸 此 五 味 口 所 含
shān jiāo xiāng jí xīng xiǔ cǐ wǔ xiù bí suǒ xiù
膻 焦 香 及 腥 朽 此 五 臭 鼻所嗅
páo tǔ gé mù shí jīn sī yǔ zhú nǎi bā yīn
匏 土 革 木 石 金 丝 与 竹 乃 八 音
yuē píng shǎng yuē qù rù cǐ sì shēng yí tiáo xié
曰 平 上 曰 去 入 此 四 声 宜 调 协
gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn
高 曾 祖 父 而 身 身 而 子 子 而 孙
zì zǐ sūn zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú rén zhī lún
自 子 孙 至 玄 曾 乃 九 族 人 之 伦
fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng
父 子 恩 夫 妇 从 兄 则 友 弟 则 恭
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng
长 幼 序 友 与 朋 君 则 敬 臣 则 忠
cǐ shí yì rén suǒ tóng ng shī xù wù wéi bèi
此 十 义 人 所 同 当 师 叙 勿 违 背
zhǎn qí shuāi dà xiǎo gōng zhì sī má wǔ fù zhōng
斩 齐 衰 大 小 功 至 缌 麻 五 服 终
lǐ yuè shè yù shū shù gǔ liù yì jīn bù jù
礼 乐 射 御 书 数 古 六 艺 今 不 具
wéi shū xué rén gòng zūn jì shí zì jiǎng shuō wén
惟 书 学 人 共 遵 既 识 字 讲 说 文
yǒu gǔ wén dà xiǎo zhuàn lì cǎo jì bù kě luàn
有 古 文 大 小 篆 隶 草 继 不 可 乱
ruò guǎng xué jù qí fán dàn lüè shuō néng zhī yuán
若 广 学 惧 其 繁 但 略 说 能 知 原
fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù dòu
凡 训 蒙 须 讲 究 详 训 诂 明 句 读
wéi xué zhě bì yǒu chū xiǎo xué zhōng zhì sì shū
为 学 者 必 有 初 小 学 终 至 四 书
lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán
论 语 者 二 十 篇 群 弟 子 记 善 言
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì
孟 子 者 七 篇 止 讲 道 德 说 仁 义
zuò zhōng yōng nǎi kǒng jí zhōng bù piān yōng bù yì
作 中 庸 乃 孔 伋 中 不 偏 庸 不 易
zuò dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì
作 大 学 乃 曾 子 自 修 齐 至 平 治
zhōng shū shú xiào jīng tōng rú liù jīng shǐ kě dú
中 书 熟 孝 经 通 如 六 经 始 可 读
shī shū yì lǐ chūn qiū hào liù jīng dāng jiǎng qiú
诗 书 易 礼 春 秋 号 六 经 当 讲 求
yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì sān yì xiáng
有 连 山 有 归 藏 有 周 易 三 易 详
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào
有 典 谟 有 训 诰 有 誓 命 书 之 奥
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ
我 周 公 作 周 礼 著 六 官 存 治 体
dà xiǎo dài zhù lǐ jì shù shèng yán lǐ yuè bèi
大 小 戴 注 礼 记 述 圣 言 礼 乐 备
yǒu guó fēng yǒu yǎ sòng hào sì shī dāng fěng yǒng
有 国 风 有 雅 颂 号 四 诗 当 讽 咏
shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn è
诗 既 亡 春 秋 作 寓 褒 贬 别 善 恶
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
三 传 者 有 公 羊 有 左 氏 有 谷 梁
ěr yǎ zhě shàn biàn yán qiú jīng xùn cǐ mò xiān
尔 雅 者 善 辨 言 求 经 训 此 莫 先
gǔ shèng zhù xiān xián zhuàn zhù shū bèi shí sān jīng
古 圣 著 先 贤 传 注 疏 备 十 三 经
zuǒ zhuàn wài yǒu guó yǔ hé qún jīng shù shí wǔ
左 传 外 有 国 语 合 群 经 数 十 五
jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào jì qí shì
经 既 明 方 读 子 撮 其 要 记 其 事
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
五 子 者 有 荀 扬 文 中 子 及 老 庄
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
经 子 通 读 诸 史 考 世 系 知 终 始
zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng zài shàng shì
自 羲 农 至 黄 帝 号 三 皇 在 上 世
táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì
唐 有 虞 号 二 帝 相 揖 逊 称 盛 世
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng zhōu wén wǔ chēng sān wáng
夏 有 禹 商 有 汤 周 文 武 称 三 王
xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè
夏 传 子 家 天 下 四 百 载 迁 夏 社
tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
汤 伐 夏 国 号 商 六 百 载 至 纣 亡
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
周 武 王 始 诛 纣 八 百 载 最 长 久
zhōu gòng hé shǐ jì nián lì xuān yōu suì dōng qiān
周 共 和 始 纪 年 历 宣 幽 遂 东 迁
zhōu dào shuāi wáng gāng zhuì chěng gān gē shàng yóu shuì
周 道 衰 王 纲 坠 逞 干 戈 尚 游 说
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū
始 春 秋 终 战 国 五 霸 强 七 雄 出
yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng
嬴 秦 氏 始 兼 并 传 二 世 楚 汉 争
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn zhì xiào píng wáng mǎng cuàn
高 祖 兴 汉 业 建 至 孝 平 王 莽 篡
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn sì bǎi nián zhōng yú xiàn
光 武 兴 为 东 汉 四 百 年 终 于 献
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn
魏 蜀 吴 争 汉 鼎 号 三 国 迄 两 晋
sòng qí jì liáng chén chéng wéi nán cháo dū jīn líng
宋 齐 继 梁 陈 承 为 南 朝 都 金 陵
běi yuán wèi fēn dōng xī yǔ wén zhōu xīng gāo qí
北 元 魏 分 东 西 宇 文 周 兴 高 齐
dài zhì suí yī tǔ yǔ bù zài chuán shī tǒng xù
迨 至 隋 一 土 宇 不 再 传 失 统 绪
táng gāo zǔ qǐ yì shī chú suí luàn chuàng guó jī
唐 高 祖 起 义 师 除 隋 乱 创 国 基
èr shí chuán sān bǎi zǎi liáng miè zhī guó nǎi gǎi
二 十 传 三 百 载 梁 灭 之 国 乃 改
liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
梁 唐 晋 及 汉 周 称 五 代 皆 有 由
zhào sòng xīng shòu zhōu shàn shí bā chuán nán běi hùn
赵 宋 兴 受 周 禅 十 八 传 南 北 混
liáo yǔ jīn jiē chēng dì yuán miè jīn jué sòng shì
辽 与 金 皆 称 帝 元 灭 金 绝 宋 世
yú tú guǎng chāo qián dài jiǔ shí nián guó zuò fèi
舆 图 广 超 前 代 九 十 年 国 祚 废
dài chéng zǔ qiān yān jīng shí liù shì zhì chóng zhēn
迨 成 祖 迁 燕 京 十 六 世 至 崇 祯
quán yān sì kòu rú lín lǐ chuǎng chū shén qì fén
权 阉 肆 寇 如 林 李 闯 出 神 器 焚
qīng shì zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng
清 世 祖 膺 景 命 靖 四 方 克 大 定
yóu kāng yōng lì qián jiā mín ān fù zhì jì kuā
由 康 雍 历 乾 嘉 民 安 富 治 绩 夸
dào xián jiān biàn luàn qǐ shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ
道 咸 间 变 乱 起 始 英 法 扰 都 鄙
tóng guāng hòu xuān tǒng ruò chuán jiǔ dì mǎn qīng mò
同 光 后 宣 统 弱 传 九 帝 满 清 殁
gé mìng xīng fèi dì zhì lì xiàn fǎ jiàn mín guó
革 命 兴 废 帝 制 立 宪 法 建 民 国
gǔ jīn shǐ quán zài zī zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi
古 今 史 全 在 兹 载 治 乱 知 兴 衰
shǐ suī fán dú yǒu cì shǐ jì yī hàn shū èr
史 虽 繁 读 有 次 史 记 一 汉 书 二
hòu hàn sān guó zhì sì jiān zhèng jīng cān tōng jiàn
后 汉 三 国 志 四 兼 证 经 参 通 鉴
dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù
读 史 者 考 实 录 通 古 今 若 亲 目
kǒu ér sòng xīn ér wéi zhāo yú sī xī yú sī
口 而 诵 心 而 惟 朝 于 斯 夕 于 斯
xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué
昔 仲 尼 师 项 橐 古 圣 贤 尚 勤 学
zhào zhōng lìng dú lǔ lùn bǐ jì shì xué qiě qín
赵 中 令 读 鲁 论 彼 既 仕 学 且 勤
pī pú biān xuē zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn
披 蒲 编 削 竹 简 彼 无 书 且 知 勉
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bù jiào zì qín kǔ
头 悬 梁 锥 刺 股 彼 不 教 自 勤 苦
rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bù chuò
如 囊 萤 如 映 雪 家 虽 贫 学 不 辍
rú fù xīn rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó
如 负 薪 如 挂 角 身 虽 劳 犹 苦 卓
sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí
苏 老 泉 二 十 七 始 发 愤 读 书 籍
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
彼 既 老 犹 悔 迟 尔 小 生 宜 早 思
ruò liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì
若 梁 灏 八 十 二 对 大 廷 魁 多 士
bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì
彼 既 成 众 称 异 尔 小 生 宜 立 志
yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí
莹 八 岁 能 咏 诗 泌 七 岁 能 赋 棋
bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī
彼 颖 悟 人 称 奇 尔 幼 学 当 效 之
cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín
蔡 文 姬 能 辩 琴 谢 道 韫 能 咏 吟
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng
彼 女 子 且 聪 敏 尔 男 子 当 自 警
táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zuò zhèng zì
唐 刘 晏 方 七 岁 举 神 童 作 正 字
bǐ suī yòu shēn yǐ shì yǒu wéi zhě yì ruò shì
彼 虽 幼 身 已 仕 有 为 者 亦 若 是
quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bù xué hé wéi rén
犬 守 夜 鸡 司 晨 苟 不 学 曷 为 人
cán tǔ sī fēng niàng mì rén bù xué bù rú wù
蚕 吐 丝 蜂 酿 蜜 人 不 学 不 如 物
yòu xí yè zhuàng zhì shēn shàng kuāng guó xià lì mín
幼 习 业 壮 致 身 上 匡 国 下 利 民
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ guāng yú qián yù yú hòu
扬 名 声 显 父 母 光 于 前 裕 于 后
rén yí zǐ jīn mǎn yíng wǒ jiào zǐ wéi yī jīng
人 遗 子 金 满 赢 我 教 子 唯 一 经
qín yǒu gōng xì wú yì jiè zhī zāi yí miǎn lì
勤 有 功 戏 无 益 戒 之 哉 宜 勉 力

译文:

人出生之初,禀性本身都是善良的。天性也都相差不多,只是后天所处的环境不同和所受教育不同,彼此的习性才形成了巨大的差别。

如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

战国时,孟子的母亲,曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。小孩子不肯好好学习,孟母就折断了织布的机杼来教育孟子。

五代时,燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。

仅仅是供养儿女吃穿,而不好好教育,是父母的过错。只是教育,但不严格要求就是做老师的懒惰了。

小孩子不肯好好学习,是很不应该的。一个人倘若小时候不好好学习,到老的时候既不懂做人的道理,又无知识,那么到老的时候都很难有所作为的。

玉不打磨雕刻,不会成为精美的器物;而人要是不懂得学习,以自己的知识、技能来实现自己的价值,就不懂得礼仪,不能成才。

做儿女的,从小时候就要亲近老师和朋友,以便从他们那里学习到许多为人处事的礼节和知识。

东汉人黄香九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。每个孝顺父母的人都应该实行和效仿。

汉代人孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥吃,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。

人生急当首务者,莫大于孝悌,其次一等,多见天下之事,以广其所知,多闻古今之理,以广其所学。知十百千万之数为某数,识古今圣贤之事为某文也。

中国采用十进位算术方法:一到十是基本的数字,然后十个十是一百,十个一百是一千,十个一千是一万……一直变化下去。

三才指的是天、地、人三个方面。三光就是太阳、月亮、星星。

三纲是人与人之间关系应该遵守的三个行为准则,君王与臣子的言行要合乎义理,父母子女之间相亲相爱,夫妻之间和顺相处。

春、夏、秋、冬叫做四季。季节不断变化,春去夏来,秋去冬来,如此循环往复,永不停止。

南、北、西、东,叫做“四方”,是指各个方向的位置。这四个方位,必须有个中央位置对应,才能把各个方位定出来。

水、火、木、金、土叫做“五行”。这是中国古代用来指宇宙各种事物的抽象概念,是根据一、二、三、四、五这五个数字和组合变化而产生的。

“十干”指的是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,又叫“天干”;“十二支”指的是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,又叫“地支”。

黄道指的是太阳行走的轨迹赤道指的是大地所在的平面。

在赤道地区,温度最高,气候特别炎热,从赤道向南北两个方向,气温逐渐变低。我们中国地处地球的东北边。

中国直接流入大海的有长江、黄河、还有淮河和济水,这四条大河是中国河流的代表。

东岳泰山、西岳华山中岳嵩山、南岳衡山、北岳恒山,是中国的五大名山,称为“五岳”,这五座山是中国大山的代表。

知识分子、农民、工人和商人,称为“四民”,是国家不可缺少的栋梁,这是社会重要的组成部分。

仁、义、礼、智、信叫做“五常”,这五种不变的法则是处事做人的标准,每个人都应遵守,不可怠慢疏忽。

大地上生长的,有花草树木,这些属于植物,在陆地上和水里到处都有。

虫、鱼、鸟、兽属于动物,这些动物有的能在天空中飞,有的能在陆地上走,有的能在水里游。

稻米、小米、豆类、小麦、玉米、高粱为“六谷”,这些是日常生活的重要食品。

在动物中有马、牛、羊、鸡、狗和猪,这叫“六畜”。这些动物和六谷一样本来都是野生的。后来被人们渐渐驯化后,才成为人类日常生活的必需品。

高兴叫做喜,生气叫做怒,伤心叫做哀,害怕叫做惧,心里喜欢叫爱,讨厌叫恶,内心很贪恋叫做欲,合起来叫“七情”。这是人生下来就有的七种感情。

青色、黄色、赤色、黑色和白色,这是中国古代传统的五行中的五种颜色,是人们的肉眼能够识别的。

酸、甜、苦、辣和咸,称为“五味”,是我们能用嘴巴分辨出来的味道。

羊膻味、烧焦味、香味、鱼腥味和腐朽味,称为“五臭”,是鼻子可以闻出的气味。

匏瓜、黏土、皮革、木块、石头、金属、丝线与竹子,称为“八音”,是中国古代人制造乐器的材料。

平、上、去、入,被称为“四音”,四音的运用必须和谐,听起来才能使人舒畅。

由高祖父生曾祖父,曾祖父生祖父,祖父生父亲,父亲生自己本身,自己生儿子,儿子再生孙子。

由自己的儿子、孙子再接下去,就是曾孙和玄孙。从高祖父到玄孙称为“九族”。这“九族”代表着人的长幼尊卑秩序和家族血统的承续关系。

父亲与儿子之间要注重相互的恩情,夫妻之间的感情要和顺,哥哥对弟弟要友爱,弟弟对哥哥则要尊敬。

年长的和年幼的交往要注意长幼尊卑的次序;朋友相处应该互相讲信用。如果君主能尊重他的臣子,官吏们就会对他忠心耿耿了。

前面提到的“十义”:父慈、子孝、夫和、妻顺、兄友、弟恭、朋信、友义、君敬、臣忠,对于每个人都相同,人人都应遵守,千万不能违背。

斩衰、齐衰、大功、小功还有缌麻,称为“五服”,是中国古代亲族中不同的人死去时穿的五种孝服。

礼法、音乐、射箭、驾车、书法和算数称为“六艺”,是古代读书人必须学习的六种技艺,这六种技艺到现已经没有人能同时具备了。

在“六艺”中,只有书法现今社会还是每个人都推崇的。当一个人认识字以后,就可以去研究《说文解字》,这样对于研究高深的学问是有帮助的。

先有古文、然后有大篆、小篆隶书、草书紧随其后文字发展的顺序一定要认清楚,不可搞混乱了。

假如想广泛地学习知识,实在是不容易的事,也无从下手,但如能做大体研究,还是能了解到许多基本的道理。

凡是教导刚入学的儿童的老师,必须把每个字都讲清楚,每句话都要解释明白,并且使学童读书时懂得断句。

作为一个学者,求学的初期打好基础,把小学知识学透了,才可以读“四书”。

《论语》这本书,共有二十篇。是孔子的弟子们,以及弟子的弟子们,记载有关孔子言论的一部书。

《孟子》这本书是孟轲所作,共分七篇。内容也是有关品行修养、发扬道德仁义等优良德行的言论。

创作《中庸》这本书的人是子思,即孔伋,“中”是不偏的意思,“庸”是不变的意思。

创作《大学》这本书的人是曾子,他提出了先修身齐家,才能治国平天下。

把孝经的道理弄明白了,把四书读熟了,像六经这样深奥的书,才可以开始研读。

《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》,再加上《乐》称“六经”,这是中国古代儒家的重要经典,应当仔细阅读。

《连山》、《归藏》、《周易》,是我国古代的三部书,这三部书合称“三易”,“三易”是用“卦”的形式来说明宇宙间万事万物循环变化的道理的书籍。

一典,是立国的基本原则;二谟,即治国计划;三训,即大臣的态度;四诰,即国君的通告;五誓,起兵文告;六命,国君的命令,是《书经》的主要内容。

周公著作了《周礼》,其中记载着当时六宫的官制以及国家的组成情况。

戴德和戴圣,整理并且注释《礼记》,传述和阐扬了圣贤的著作,这使后代人知道了前代的典章制度和有关礼乐的情形。

《国风》、《大雅》、《小雅》、《颂》,合称为四诗,它是一种内容丰富、感情深切的诗歌,值得去朗诵。

由于周朝的衰落,诗经也就跟着被冷落了,所以孔子就作《春秋》,在这本书中隐含着对现实政治的褒贬以及对各国善恶行为的分辨。

三传就是羊高所著的《公羊传》,左丘明所著的《左传》和谷梁赤所著的《谷梁传》,这些是解释《春秋》的书。

经传都读熟了然后读子书。子书繁杂,必须选择比较重要的来读,并且要记住每件事的本末因果。

五子是指荀子、扬子、文中子、老子和庄子。他们所写的书,便称为子书。

经书和子书读熟了以后,再读史书、读史时必须要考究各朝各代的世系,明白他们盛衰的原因,才能从历史中记取教训。

自伏羲氏、神农氏到黄帝,后人尊称他们为“三皇”,这三位上古时代的帝王都能勤政爱民、非常伟大。

黄帝之后,有唐尧和虞舜二位帝王,后人尊称为“二帝”,尧认为自己的儿子不肖,而把帝位传给了才德兼备的舜,在两位帝王治理下,天下太平,人人称颂。

夏朝的开国君主是禹,商朝的开国君主是汤,周武王起兵灭掉商朝,这几个德才兼备的君王被后人称为三王。

禹把帝位传给自己的儿子,从此天下就成为一个家族所有的了。经过四百多年,夏被汤灭掉,从而结束了它的统治。

汤朝征讨夏朝,定国号为商,过了六百多年,直到纣的灭亡。

周武王起兵灭掉商朝,杀死纣王,建立周朝。周朝前后延续了八百多年,持续的历史最长。

自从周平王东迁国都后,对诸侯的控制力就越来越弱了。诸侯国之间时常发生战争,而游说之士也开始大行其道。

东周分为两个阶段,始于春秋时期,终于战国时期。春秋时的齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王号称五霸。战国的七雄分别为齐楚燕韩赵魏秦。

战国末年,秦国的势力日渐强大,把其他诸侯国都灭掉了,建立了统一的秦朝。秦传到二世胡亥,天下又开始大乱,最后,形成楚汉相争的局面。

汉高祖打败了项羽,建立汉朝。汉朝的帝位传了两百多年,到了孝平帝时,就被王莽篡夺了。

王莽篡权,改国号为新,天下大乱,刘秀推翻更始帝,恢复国号为汉,史称东汉光武帝,东汉延续四百年,到汉献帝的时候灭亡。

东汉末年,魏国、蜀国、吴国三个国家争夺天下,形成三国相争的局面。后来魏灭了蜀国和吴国,但被司马炎篡夺了帝位,建立了晋朝,晋又分为东晋和西晋两个时期。

晋朝王室南迁以后,不久就衰亡了,继之而起的是南北朝时期。宋、齐和梁陈四个政权统称为“南朝”,定都在金陵。

北朝则指的是元魏。元魏后来也分裂成东魏和西魏,西魏被宇文觉篡了位,建立了北周;东魏被高洋篡了位,建立了北齐。

等到隋朝,杨坚重新统一了中国,历史上称为隋文帝。他的儿子隋炀帝杨广即位后,荒淫无道,隋朝很快就灭亡了。

唐高祖李渊率领正义之师反隋,他战胜了各路的反隋义军,取得了天下,建立起唐朝。

唐朝总共传了二十位皇帝,其统治近三百年。到唐昭宣帝时被朱全忠所灭,建立了梁朝,唐朝从此灭亡,改朝换代。为和南北朝时期的梁相区别,历史上称为后梁。

后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个朝代的更替时期,历史上称作“五代”,这五个朝代的更替都有着一定的原因。

赵匡胤建立了宋朝,其接受了后周“禅让”的帝位。宋朝相传了十八个皇帝之后,北方的少数民族南下侵扰,结果又成了南北混战的局面。

北方的辽人、金人和蒙古人都建立了国家,自称皇帝,最后蒙古人灭了金朝和宋朝,建立了元朝,重又统一了中国。

元朝的疆域很广大,所统治的领土,超过了以前的每一个朝代。然而它只维持了短短九十年,就被农民起义推翻了。

元朝末年,明太祖朱元璋起义,最后推翻元朝统治,统一全国,建立大明,年号洪武,定都在金陵。

到明成祖即位后,把国都由金陵迁到北方的燕京。明朝共传了十六个皇帝,直到崇祯皇帝为止,明朝就灭亡了。

明朝末年,宦官专权,天下大乱,老百姓纷纷起义,以闯王李自成为首的起义军攻破北京,迫使崇祯皇帝自杀,烧毁明陵,明朝最后灭亡。

清军入关后,清世祖顺治皇帝,“顺应天命”在北京登上帝座,平定了各地的混乱局面,使得老百姓可以重新安定地生活。

顺治皇帝以后,分别是康熙、雍正、乾隆和嘉庆四位皇帝,在此期间,天下太平,人民生活比较安定,国家也比较强盛。

清朝道光、咸丰年间,发生了变乱,英军挑起鸦片战争。英法两国分别以亚罗号事件和法国神父被杀为由组成联军,直攻北京。

同治、光绪皇帝以后,当传到宣统皇帝时,清朝的国势已经破败不堪,清朝只传递了九代,就被孙中山领导的辛亥革命推翻了。

孙中山领导的辛亥革命,推翻了清朝政府的统治,废除了帝制,建立了宪法,成立了中华民国政府,孙中山任临时大总统。

三皇五帝到建立民国的古今历史,全都列在此处了,通过对历史的学习,可以了解各朝各代的治乱兴衰,领悟到许多有益的东西。

中国的历史书虽然纷繁、复杂,但在读的时候应该有次序:先读《史记》,然后读《汉书》。

第三读《后汉书》,第四读《三国志》,读的同时,还要参照经书,参考《资治通鉴》,这样就可以更好地了解历史的治乱兴衰了。

读历史的人应该更进一步地去翻阅历史资料,了解古往今来事情的前因后果,就好像是自己亲眼所见一样。

读书学习,要有恒心,要一边读,一边用心去思考。只有早早晚晚都把心思用到学习上,才能真正学好。

从前,孔子是个十分好学的人,当时鲁国有一位神童名叫项橐,孔子就曾向他学习。像孔子这样的圣贤,尚不忘勤学。

宋朝时赵中令——赵普,他官已经做到了中书令了,天天还手不释卷地阅读论语,不因为自己已经当了高官,而忘记勤奋学习。

西汉时路温舒把文字抄在蒲草上阅读。公孙弘将春秋刻在竹子削成的竹片上。两人都很穷,买不起书,但还不忘勤奋学习。

东汉的孙敬读书时把自己的头发拴在屋梁上,以免打瞌睡。战国时苏秦读书每到疲倦时就用锥子刺大腿,他们不用别人督促而自觉勤奋苦读。

晋朝人车胤,把萤火虫放在纱袋里当照明读书。孙康则利用积雪的反光来读书。他们两人家境贫苦,却能在艰苦条件下继续求学。

汉朝的朱买臣,以砍柴维持生活,每天边担柴边读书。隋朝李密放牛把书挂在牛角上,有时间就读。他们在艰苦的环境里仍坚持读书。

唐宋八大家之一的苏洵,号老泉,小时候不想念书,到了二十七岁的时候,才开始下决心努力学习,后来成了大学问家。

像苏老泉上了年纪,才后悔当初没好好读书,而我们应该趁着年轻的时候,更应该把握大好时光,发奋读书,才不至于将来后悔。

宋朝有个梁灏,在八十二岁时才考中状元,在金殿上对皇帝提出的问题对答如流,所有参加考试的人都不如他。

梁灏这么大年纪,尚能获得成功,不能不使大家感到惊异,钦佩他的好学不倦。而我们应该趁着年轻的时候,立定志向,努力用功就一定前途无量。

北齐有个叫祖莹的人,八岁的时候,就能吟诗,后来当了秘书监著作郎。另外唐朝有个叫李泌的人,七岁时,就能以下棋为题而作出诗赋。

他们两个人的聪明和才智,在当时很受人们的赞赏和称奇,我们正值求学的开始,应该效法他们,努力用功读书。

在古代有许多出色的女能人。像东汉末年的蔡文姬,能分辨琴声好坏,晋朝的才女谢道韫,则能出口成诗。

像这样的两个女孩子,一个懂音乐,一个会做诗,天资如此聪慧;身为一个男子汉,更要时时警惕,充实自己才对。

唐玄宗时,有一个名叫刘晏的小孩子,才只有七岁,就被推举为神童,并且做了负责刊正文字的官。

刘晏虽然年纪这么小,但却已经做官来,担当国家给他的重任,要想成为一个有用的人,只要勤奋好学,也可以和刘晏一样名扬后世。

狗在夜间会替人看守家门,鸡在每天早晨天亮时报晓,人如果不能用心学习、迷迷糊糊过日子,有什么资格称为人呢。

蚕吐丝以供做衣料,蜜蜂可以酿制蜂蜜,供人们食用。而人要是不懂得学习,以自己的知识、技能来实现自己的价值,真不如小动物。

要在幼年时努力学习不断充实自己,长大后能够学以致用,上替国家效力,下为人民谋福利。

如果为人民做出应有的贡献,就会得到赞扬,自己的父母也可以得到荣耀,给祖先增添了光彩,也给下代留下了好的榜样。

有的人遗留给子孙后代的是金银钱财,而我并不这样,我只希望他们能精于读书学习,长大后做个有所作为的人。

凡是勤奋上进的人,都会有好的收获,而只顾贪玩,浪费了大好时光是一定要后悔的。要时刻提醒自己,勉励自己好好学习。

Tags:

    广告招租